Життєпис Олександра Руцького

Життєпис Олександра Руцького

Дата народ­жен­ня (день і рік):  16.09.1947

Вік: 76

Міс­це народ­жен­ня: Хмельницький

Знак зодіа­ку: Діва

Сім’я: 

Дру­жи­на – Іри­на Попо­ва.
Діти – Олек­сандр, Дмитро.

Вікі­пе­дія: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Гене­рал авіа­ції, народ­ний депу­тат, док­тор еко­но­міч­них наук, віце-пре­зи­дент РФ – ці регалії нале­жать одній людині – Олек­сан­дру Руцькому. 

Ранні роки

Жит­тє­пис Руць­ко­го з дитин­ства пов’я­за­ний з армією. Його бать­ко – про­фесій­ний війсь­ко­вий тан­кіст, який брав участь у Вели­кій Віт­чиз­няній вій­ні, мати пра­ц­ю­ва­ла у сфері обслу­го­ву­ван­ня. Через робо­ту бать­ка, роди­на Руць­ких бага­то подо­ро­жу­ва­ла по країні, переїж­д­жа­ю­чи з міс­ця на міс­це. Окрім Олек­сандра, в сім’ї виро­ста­ли ще два сина.

Ціка­во!
За націо­наль­ністю мати Олек­сандра Воло­ди­ми­ро­ви­ча – єврейка. 

Олек­сандр непо­га­но вчи­вся в школі, але піс­ля закін­чен­ня 8 класів він перей­шов на вечір­нє нав­чан­ня, щоб поєд­ну­ва­ти нав­чан­ня з робо­тою. В міс­це­во­му аеро­клубі моло­дий чоло­вік пра­ц­ю­вав механіком. 

Життєпис Олександра Руцького

Олек­сандр Руць­кий у молодості 

У 1964 році в кар’єрі бать­ка Олек­сандра Руць­ко­го наста­ли кар­ди­наль­ні змі­ни, він звіль­ни­вся в запас і прий­няв рішен­ня переї­ха­ти в рід­ний Львів. Тут май­бут­ній політик під­ра­ба­ту­вав на авіа­цій­но­му заводі, через 2 роки його забра­ли до армії.

Військова кар’єра

Ще під час про­ход­жен­ня стро­ко­вої служ­би Олек­сандр Воло­ди­ми­ро­вич вирі­шує зали­ши­ти­ся в армії. Будучи сер­жан­том, він виїж­д­жає в Бар­на­ул, щоб всту­пи­ти в авіа­ційне учи­ли­ще. Через 4 роки він стає про­фесій­ним піло­том. Про­тя­гом наступ­них шести років Руць­кий слу­жить у Бори­со­глебсь­ку, потім всту­пає до Воєн­но-повітря­ної ака­де­мії імені Ю. А. Гагарі­на. Це доз­во­ли­ло Руць­ко­му в най­б­лиж­чий час від­пра­ви­ти­ся до скла­ду радянсь­ких військ в Німеч­чи­ну і зай­ня­ти там поса­ду коман­ду­ю­чо­го. Зав­дя­ки своїй вико­нав­чо­сті і пер­фек­ціоніз­му, Олек­сандр Воло­ди­ми­ро­вич заро­бив сла­ву стро­го­го началь­ни­ка, яко­му не смі­ли про­ти­рі­чи­ти підлеглі. 

Тала­но­ви­то­го війсь­ко­во­го помітив началь­ни­ць­кий склад і неза­ба­ром Руць­кий від­прав­ляєть­ся в Афганістан. Він брав участь у бой­о­вих діях та здійс­нив близь­ко 480 вильо­тів. Однак уда­ча не завжди була на боці льот­чи­ка, у 1986 році чер­го­вий його вильот май­же закін­чи­вся тра­гедією. В піло­то­ва­ний Олек­сан­дром літак потра­пи­ла раке­та, чоло­вік встиг дотяг­ну­ти горі­щу маши­ну до міс­ця дис­ло­ка­ції радянсь­ких військ, піс­ля чого ката­пуль­ту­вав­ся. Пора­не­но­го піло­та доста­ви­ли до лікар­ні, де лікарі поста­ви­ли йому бай­ду­жий діа­г­ноз: пере­лом хребта. 

Життєпис Олександра Руцького

Олек­сандр Руць­кий зі свої­ми сорат­ни­ка­ми в Афганістані на тлі Су-25 

Олек­сандр дивом зали­ши­вся живий, лікарі були впев­нені, що він біль­ше не змо­же ходи­ти, однак менш ніж через 2 міся­ці хоро­брий пілот вже сам встав. Знач­но, що Руць­кий навіть зміг зно­ву повер­ну­ти­ся до кар’єри льот­чи­ка, успіш­но прой­шов­ши медич­ну комісію. Він зно­ву повер­таєть­ся в Афганістан, де здійс­нює ще 100 вильо­тів, біль­ша части­на з яких про­во­дить­ся вно­чі. У одно­му з таких вильо­тів літак Руць­ко­го був зби­тий. Чоло­вік встиг ката­пуль­ту­ва­ти­ся і навіть якийсь час ховав­ся в горах, але був вияв­ле­ний воро­га­ми міс­це­вою мешканкою.

Ціка­во!
Коли паки­стан­ці зро­зу­мі­ли, що від Руць­ко­го не вий­де витяг­ну­ти нія­ких відо­мо­стей, вони вирі­ши­ли обмі­ня­ти його на сво­го зем­ля­ка, обви­ну­ва­че­но­го в шпи­гун­стві. Так, Олек­сандр невдо­взі зно­ву опи­ни­вся на бать­ків­щині, за заслу­ги перед віт­чиз­ною його удо­стої­ли меда­ля­ми та орденами.

Політична кар’єра

У політич­но­му жит­ті краї­ни Олек­сандр Воло­ди­ми­ро­вич впер­ше з’яви­вся в 1989 році, коли під­при­є­мав спро­бу вису­ну­ти­ся у народ­ні депу­та­ти СРСР. Але пер­ший кекс вияви­вся комом, Руць­ко­го за голо­са­ми обі­гнав Логу­нов. Про­те неуда­ча ніяк не впли­ну­ла на наміри льот­чи­ка, через рік він під­при­є­мав ще одну спро­бу, яка була більш успішною. 

Життєпис Олександра Руцького

Олек­сандр Руць­кий з Бори­сом Єльциним 

У 1991 році Руць­кий зай­няв пре­стиж­ну поса­ду віце-пре­зи­ден­та Єль­ци­на. Піс­ля роз­па­ду Сою­зу Олек­сандр Воло­ди­ми­ро­вич став голо­вою по аграр­ній рефор­мі, але в 1993 році його зняв з поса­ди Борис Єль­цин. Не очіку­ю­чи тако­го під­во­ху від вір­но­го това­ри­ша, Руць­кий нама­гав­ся через суд від­но­ви­ти попе­ред­ні пов­но­ва­жен­ня та досяг­нув справедливості. 

Під час штур­му Біло­го будин­ку Олек­сандр виго­ло­сив про­мо­ву про необ­хід­но­сті зброй­них ста­чок та без­ла­дів на вули­цях краї­ни. Піз­ні­ше його затри­ма­ли і від­пра­ви­ли в Лефор­то­во, де Руць­кий про­вів цілий рік. 

Вий­шов­ши з слід­чо­го ізо­ля­то­ра, Руць­ко­му запро­по­ну­ва­ли кріс­ло губер­на­то­ра Курсь­кої області, цю поса­ду він зай­мав з 1996 року по 2000 рік. Коли політик вирі­шив повтор­но бало­ту­ва­ти­ся на поса­ду губер­на­то­ра, йому було від­мо­в­ле­но. При­чи­ною цьо­му послу­жи­ло при­хо­ву­ван­ня інфор­ма­ції про дохо­ди та осо­би­сте майно. 

У 2015 році колиш­ній лет­чик став чле­ном ради “Єди­ної кон­суль­та­тив­ної служ­би”. Через рік під­при­є­мав спро­бу бало­ту­ва­ти­ся в депутати.

Коли Олек­сан­дру Воло­ди­ми­ро­ви­чу випов­ни­ло­ся 70 років, він ухва­лив рішен­ня відій­ти від дер­жав­них справ та при­свя­ти­ти себе родині.

Особисте життя

Не мен­ши­ми при­го­да­ми відріз­няєть­ся і осо­би­сте жит­тя Руць­ко­го. Пер­ший шлюб політи­ка був укла­де­ний у 1969 році, його обран­кою ста­ла Неля Чурі­ко­ва. Але ці сто­сун­ки не три­ва­ли дов­го, через 5 років пара розій­шла­ся. У цьо­му шлю­бі у Руць­ко­го з’яви­вся син Дмит­ро. Спо­чат­ку стар­ший наща­док Руць­ко­го мір­ку­вав піти по слі­дах відо­мо­го бать­ка і навіть всту­пив до авіа­цій­но­го учи­ли­ща. Але все через рік моло­дий чоло­вік був спи­са­ний за ста­ном здо­ро­в’я. Тоді Дмит­ро вирі­шив піти у біз­нес. Зараз моло­дий чоло­вік зай­має поса­ду гене­раль­но­го дирек­то­ра управ­ля­ю­чої ком­панії, керує апте­кою. Він дав­но й міц­но одру­же­ний, в сім’ї виро­стає двоє дітей.

Дру­гою дру­жи­ною Олек­сандра Воло­ди­ми­ро­ви­ча стає небез­печ­на в світі моди Люд­ми­ла Нові­ко­ва. Дів­чи­на в той час була голо­вою ком­панії “Вали-мода” та дизай­не­ром мод­но­го одя­гу. У 1979 році в молодій сім’ї наро­ди­вся син Олек­сандр. Хло­пе­ць вчи­вся у Суво­ровсь­ко­му учи­ли­щі, закін­чив­ши яке всту­пив в універ­си­тет на фінан­со­вий факультет. 

Життєпис Олександра Руцького

Олек­сандр Руць­кий з дру­гою дру­жи­ною Люд­ми­лою Новіковою 

Шлюб Руць­ко­го та Нові­ко­вої непри­свя­ченій в жит­тя сім’ї здав

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...