Життєпис Дені Байсарова

Життєпис Дені Байсарова

Дата народ­жен­ня (день і рік):  10.05.1998

Вік: 25

Міс­це народ­жен­ня: Москва

Ріст: 181 см

Вага: 75 кг

Знак зодіа­ку: Телець

Колір очей: Голубий

Сім’я: 

Бать­ки – Крісті­на Орба­кай­те, Рус­лан Сулей­ма­но­вич Байсаров

Дені Бай­са­ров – обі­ця­ю­чий спад­коє­ме­ць з відо­мої роди­ни. Матір’ю юна­ка є Крісті­на Орба­кай­те, бать­ком – під­при­є­ме­ць Рус­лан Бай­са­ров. Через гуч­ну свар­ку між колиш­ні­ми подруж­жя­ми, під­сві­до­ме Дені викли­ка­ла інте­рес суспільства. 

Жит­тє­пис Дені Бай­са­ро­ва ціка­вий тим, що Тyвінсь­ка про­ми­сло­во-енер­ге­тич­на кор­по­ра­ція у май­бут­ньо­му може перей­ти до ньо­го, тому жур­налі­сти б’ють­ся за будь-яку інфор­ма­цію про Байсарова-молодшого.

Дитинство та юність

У 1997 році відо­ма спі­вач­ка Крісті­на Орба­кай­те розір­ва­ла шлюб з Воло­ди­ми­ром Прєс­ня­ко­вим. Зго­дом вона роз­по­ча­ла нові сто­сун­ки з гене­раль­ним дирек­то­ром ТЕПК Рус­ла­ном Бай­са­ро­вим – чечен­цем за поход­жен­ням. В кохан­ці не оформ­ля­ли офі­цій­ний шлюб. 

Рус­лан насто­яв на про­ве­ден­ні весіль­ної цере­монії за мусуль­мансь­ки­ми зви­ча­я­ми. Цере­монія від­бу­ла­ся в мечеті, все було зроб­ле­но згід­но з вимо­га­ми Кора­ну. Для Бай­са­ро­ва релі­гія віді­гра­ва­ла вели­ку роль в жит­ті, тому він вима­гав дотри­ман­ня зви­чаїв мусульман.

Подруж­жя про­жи­ло разом рік, піс­ля чого Крісті­на опи­ни­лася у поло­жен­ні. Дені наро­ди­вся 10 трав­ня 1998 року в Москві. Бать­ки хлоп­чи­ка були на сьо­мо­му небі від щастя піс­ля народ­жен­ня сина. Чоло­вік носив Крісті­ну на руках. Дити­на схи­ля­ла­ся бать­кам бла­го­сло­вен­ням звер­ху. Через 4 роки Рус­лан та Крісті­на розійшлися. 

Під­ста­вою для свар­ки став недоб­рий харак­тер чоло­віка. Рус­лан рев­ну­вав до відо­мої дру­жи­ни, не один раз під­ні­мав на неї руку, одно­го разу навіть зла­мав ніс. 

Інци­дент став­ся на пре­зен­та­ції музич­но­го аль­бо­му. У мос­ковсь­ко­му клубі було бага­то відо­мих гостей. Рус­лан рев­ну­вав дру­жи­ну до чоло­віка, з яким вона роз­мо­в­ля­ла. Бай­са­ров доче­кав­ся закін­чен­ня пре­зен­та­ції, про­вів всіх гостей, без слів затяг­нув жін­ку в гри­мер­ку і уда­рив по облич­чю, роз­ла­мав­ши їй ніс. Про цей випа­док спі­вач­ка роз­по­ві­ла Андрію Мала­хо­ву на одній з передач.

Життєпис Дені Байсарова

Дені Бай­са­ров в шкіль­ні роки 

Остан­ньою крап­лею у сто­сун­ках ста­ло зра­да біз­не­сме­на. Вияви­лось, що він остан­ній рік таєм­но зустрі­чав­ся з моло­дою модел­лю Алі­ною Цеві­ною. Дев’ят­на­дця­ти­річ­на дів­чи­на забар­ви­ла від під­при­єм­ця і наро­ди­ла йому сина Елма­на в 2003 році. У січ­ні того ж року Крісті­на познай­о­ми­ла­ся з біз­не­сме­ном Михай­лом Зем­цо­вим, який володів сто­ма­то­ло­гіч­ною клінікою. 

У 2005 році зако­хані офор­ми­ли офі­цій­ний шлюб, і Крісті­на пода­ру­ва­ла чоло­ві­ко­ві донь­ку Клав­дію. Михай­ло вияви­вся гро­ма­дя­ни­ном Спо­лу­че­них Штатів, що дуже силь­но роз­лю­ти­ло Бай­са­ро­ва. Чоло­вік вирі­шив, що Крісті­на хоче наза­вжди забра­ти Дені з Росії. Хлоп­чик часто гостю­вав у США, але мати не зава­жа­ла його спіл­ку­ван­ню з батьком.

Одно­го разу Рус­лан забрав Дені на каніку­ли до себе, але не від­пу­стив назад до матері. Він заявив, що не від­дасть сина, оскіль­ки дру­жи­на хоче вивез­ти його в Аме­ри­ку на ПМЖ. Алла Пуга­чо­ва висту­пи­ла з заявою, що Дені не зби­ра­ють­ся виво­зи­ти за кор­дон жити. Він лікуєть­ся в США від хво­ро­би, з якою не справ­ля­ють­ся російсь­кі лікарі. Бай­са­ров не вірив в цю інфор­ма­цію, нази­ва­ю­чи в ЗМІ колиш­ню дру­жи­ну і све­кру­ху брехунами.

Рус­лан ствер­джу­вав, що пере­жив жах­ли­вий стрес. Його мати була впев­не­на, що готуєть­ся гран­діозне викра­ден­ня століт­тя. Спо­чат­ку Росію поки­ну­ла Алла Пуга­чо­ва, потім Крісті­на. Дені зали­ши­ли в Росії з нянею. Бай­са­ро­ви були впев­нені, що ребен­ка хочуть вивез­ти в Аме­ри­ку і зали­ши­ти там нав­ча­ти­ся, як стар­шо­го Нікіту.

Життєпис Дені Байсарова

Рус­лан Бай­са­ров – бать­ко одно­го із дітей Крісті­ни Орбакайте 

Спо­ри при­ве­ли колиш­ніх подруж­жяв до суду, де було роз­г­ля­ну­то позов біз­не­сме­на Бай­са­ро­ва. Адво­кат Олек­сандр Доб­ро­винсь­кий пред­став­ляв інте­ре­си Рус­ла­на. Він пора­див пере­не­сти засі­дан­ня суду в Чеч­ню, що під­при­є­ме­ць і зро­бив. 15.09.2009 року від­був­ся суд в Гроз­но­му, який визна­чив міс­це про­жи­ван­ня хлоп­чи­ка з бать­ком. Крісті­на не погод­жу­ва­ла­ся з рішен­ням суду й погро­жу­ва­ла його оскаржити.

Кон­флікт Орба­кай­те та Бай­са­ро­ва три­вав кіль­ка років. Кож­ний судо­вий про­цес пока­зу­ва­ли по телевізо­ру, газе­ти щод­ня мусо­ли­ли тему про дити­ну. Жур­налі­сти шука­ли будь-яку щіли­ну, щоб про­ник­ну­ти на суди. Алла Пуга­чо­ва від­мо­в­ля­ла­ся дава­ти комен­тарі щодо судо­вих рішень.

На зйом­ках про­гра­ми Андрія Мала­хо­ва Крі­сти­на роз­по­ві­ла всю прав­ду про жит­тя з чеченсь­ким біз­не­сме­ном. Її під­т­ри­му­вав чоло­вік Михай­ло, який пояс­нив, що не зби­рав­ся заби­ра­ти дити­ну в Аме­ри­ку. У кін­це­во­му рахун­ку Крі­стині та Рус­ла­ну вда­ло­ся поми­ри­ти­ся й забу­ти конфлікт. 

18 жовтня 2009 року бать­ки Дені під­пи­са­ли мирне уго­ду, якою керу­ють­ся до сьо­год­ні. Вони вирі­ши­ли, що хлоп­чик буде про­жи­ва­ти рів­ну кіль­кість часу від матері і від бать­ка. Бать­ки ула­шту­ва­ли для дити­ни кім­на­ту в кож­но­му будинку. 

Бай­са­ров уточ­нив у угоді, що Дені може про­жи­ва­ти тіль­ки в Росії, але їзди­ти в США в гості йому не забо­ро­ня­ють. Гра­фік про­ве­ден­ня часу з сином скла­де­но від­по­від­но до робо­чо­го гра­фіку бать­ків. Під час новоріч­них свят спі­вач­ка була на гастро­лях, тому син пої­хав свят­ку­ва­ти в Чеч­ню до батька.

Освіта

Моло­дий чоло­вік в своїй віці досить розум­ний та еру­до­ва­ний. Зав­дя­ки нав­чан­ню в пре­стиж­ній школі «Пре­зи­дент», розта­шо­ваній в сели­щі Жуков­ка, хло­пе­ць роз­ви­ну­тий не за віком. Під час кон­флік­ту Бай­са­ро­ва й Орба­кай­те шко­ла неод­но­ра­зо­во мель­ка­ла в нови­нах. Одно­го разу матірі Дені не пусти­ли до шко­ли через від­сут­ність про­пус­ку. Насправ­ді Рус­лан попро­сив керів­ниц­тво не від­да­ва­ти дити­ну колиш­ній дружині.

Життєпис Дени Байсарова

Дені з матір’ю Крі­сти­ною Орбакайте 

Жур­налі­сти день і ніч дежу­ри­ли біля воріт еліт­но­го нав­чаль­но­го закла­ду, щоб отри­ма­ти матеріал для пре­си. Коли хлоп­чик від­сут­ній на занят­тях, в газе­тах тут же писа­ли про серй­оз­ні хво­ро­би Дені, наслід­ки стресу через роз­лу­чен­ня бать­ків або про слаб­кий організм через пога­ну спадковість. 

Коли хло­пе­ць розтя­нув зв’яз­ки на нозі, гра­ю­чи в фут­бол, на наступ­ний ранок вся краї­на зна­ла, що ста­ла­ся страш­на тра­гедія з ону­ком Пуга­чо­вої. Юнак обо­жнює нав­ча­ти­ся, свар­ки між бать­ка­ми не ста­ли для ньо­го переш­ко­дою в навчанні. 

Шко­ла Дені спе­ціалі­зуєть­ся на погли­б­ле­но­му вив­чен­ні англійсь­кої. Хлоп­чик віль­но роз­мо­в­ляв на іно­зем­ній, любив чита­ти кни­ги на англійсь­ко­му, про­яв­ляв талант в мов­ній сфері. «Пре­зи­дент» вва­жаєть­ся най­еліт­ні­шою шко­лою Моск­ви. Бать­ки щоріч­но пла­тять за нав­чан­ня сина біль­ше 1.000.000 рублів.

У 2016 році хлоп­чик закін­чив шко­лу з ате­ста­том, в я

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...