Життя Дмитра Ратомського

Життя Дмитра Ратомського

Дата народ­жен­ня (день і рік):  15.01.1982

Вік: 41

Міс­це народ­жен­ня: Мінськ

Зріст: 182 см

Вага: 78 Кг

Знак зодіа­ку: Козеріг

Колір очей: Карі 

Дмит­ро Ратомсь­кий – відо­мий актор, чия філь­мо­гра­фія налі­чує понад 60 робіт. Ратомсь­кий є най­більш загад­ко­вою постат­тю в сучас­но­му кіно. Про сім’ю та осо­би­сте жит­тя акто­ра відо­мо мало. 

Біо­гра­фія Дмит­ра Ратомсь­ко­го, що сто­суєть­ся осо­би­стих сто­сун­ків, закри­та за семью зам­ка­ми. Він не дає інтерв’ю в ЗМІ, не бере участі в будь-яких теле­пе­ре­да­чах або ток-шоу. Гля­да­чі бачать улюб­ле­но­го арти­ста на екра­нах регу­ляр­но, але виключ­но у ролі наступ­но­го кіногероя.

Дитинство

Дмит­ро Ратомсь­кий наро­ди­вся у сто­ли­ці Біло­русі Мінсь­ку. Про бать­ків та інших роди­чів Дмит­ра немає відо­мо­стей. Відо­мо лише, що до ньо­го в сім’ї акторів не було. Бажан­ня ста­ти арти­стом про­ки­ну­ло­ся у хлоп­чи­ка лише в стар­ших кла­сах шко­ли. Пости­га­ти осно­ви акторсь­кої май­стер­но­сті Діма почав у студії Мінсь­ко­го теат­ру музич­ної комедії.

Юність

Піс­ля закін­чен­ня шко­ли Ратомсь­кий відра­зу посту­пив до Біло­русь­кої дер­жав­ної ака­де­мії мистецтв. Нав­чав­ся на кафед­рі акторсь­кої май­стер­но­сті у заслу­же­но­го дія­ча мистецтв Лідії Олексіїв­ни Манакової.

Життя Дмитра Ратомського

Дмит­ро Ратомсь­кий в молодості 

Успіш­но закін­чив­ши ака­де­мію в Мінсь­ку, Ратомсь­кий вирі­шив про­до­в­жи­ти нав­чан­ня в Москві. Він всту­пив до Російсь­кої ака­де­мії теат­раль­но­го мистецтва (рані­ше ГІТИС). Нав­чав­ся на кур­сі все­світ­ньо відо­мо­го і пова­жа­но­го акто­ра, педа­го­га, режи­се­ра теат­ру і кіно Мар­ка Заха­ро­ва. У 2007 році закін­чив нав­чан­ня в РАТІ.

Перші кроки до слави

Пер­шу кіно­роль актор отри­мав у сту­дентсь­кі роки. У біло­русь­кій три­ло­гії «Тери­торія опо­ру» він зіграв німе­ць­ко­го сол­да­та в пер­шій новел­лі філь­му «Мати» за моти­ва­ми тво­ру Васи­ля Бикова.

Піс­ля цьо­го було кіль­ка неве­ли­ких ролей у різ­них стріч­ках. Справж­ня сла­ва прий­ш­ла у 2007 році. Дмит­ро Ратомсь­кий взяв участь у зйом­ках українсь­ко­го дра­ма­тич­но­го бага­то­серій­но­го філь­му «Тор­моз­ний шлях» — зіграв одно­го з про­від­них пер­со­на­жів — Пав­ла Пере­пел­кі­на (сина Олексія).

У кіно

2007 рік став зна­ко­вим — артист зіграв пер­шу голов­ну роль у серіалі «Тор­моз­ний шлях». Тра­гіч­на історія кохан­ня двох людей, які обста­ви­ни пре­вра­ти­ли в зло­чи­ни­цю (Люся) та жерт­ву (Олексій). Дмит­ро грав сина голов­но­го героя.

2008 рік пода­ру­вав Ратомсь­ко­му відра­зу дві зна­чу­щі ролі — Вовка у місти­ко-дра­ма­тич­но­му серіалі «Чор­но­книж­на любов» російсь­ко-українсь­ко­го вироб­ництва та Женю Арте­м’є­ва у «Кри­лах анге­ла» (російсь­ка мелодрама). 

У 2011 році зні­мав­ся в російсь­кій кри­мі­наль­ній дра­мі «Роз­пла­та», де зіграв Дмит­рія Зав’я­ло­ва, героя за клич­кою Блек­мор, в кар­тині «Стеж­ка вздо­вж річ­ки» (Костя Заха­ров). 2012‑й був бага­тим на про­від­ні ролі в кіно: 

 • Михай­ло у мело­дра­мі «Мати і мачуха»; 
 • Діма у комедій­но­му серіалі «Поло­са­те щастя»; 
 • Коля у філь­мі «Рід­на людина».

Життя Дмитра Ратомського

У філь­мі «Кри­ла ангела» 

Ролі ллі виси­па­ли­ся одна за одною:

 • 2013 рік — «Рок-н-ролл під Крем­лем» з його капіта­ном ФСБ Юрієм Євсєєвим.
 • 2014‑й — кри­мі­наль­ний фільм «На гли­бині». Ратомсь­кий грає роль Дена, спів­робіт­ни­ка полі­ції, що вбу­до­ва­ний в зло­чин­ну групу тор­гов­ців алма­за­ми; мело­дра­ма «Моя сест­ра, Любов» — Дмит­рій Іволгін.
 • 2015 рік — зйом­ки у біло­русь­кій кар­тині «Дер­жав­ний кор­дон» (сучасне про­до­в­жен­ня одной­мен­но­го радянсь­ко­го філь­му). Грає голов­но­го героя, май­о­ра Костян­ти­на Кудина.
 • У 2016-му зні­мав­ся у кри­мі­наль­но­му стріч­ці «Вибу­хо­ва хви­ля», у ролі опе­ра­тив­ни­ка Пав­ла Мартинова.
 • У 2019 році у відо­мо­му серіалі «На твоє­му боці», вико­нує роль бан­ди­та Мак­си­ма Грин­чу­ка, яко­му кохан­ня до моло­дої ней­рохірур­га, Ана­стасії Стре­ле­ць­кої (Дана Аби­зо­ва), виво­дить його на шлях праведний.
 • 2020‑й озна­ме­ну­вав­ся відра­зу трьо­ма голов­ни­ми пер­со­на­жа­ми: у детек­тиві «Катя і Блек» це бру­таль­ний опе­ра­тив­ник, капітан Андрій Весе­лов; у мело­дра­мі «Най­к­ра­щий чоло­вiк» — Пав­ло, колиш­ній війсь­ко­вий зі свої­ми таєм­ни­ця­ми, та ста­рий знайо­ме­ць Мак­сим у серіалі «На твоє­му боці‑2» (Украї­на).
 • 2021 рік. У вироб­ниц­тві фільм «Іде­аліст­ка». Ратомсь­ко­му діста­ла­ся роль Макса.

Життя Дмитра Ратомського

У кіно­філь­мі «На гли­бині» На заміт­ку:
Філь­мо­гра­фія Дмит­ра Ратомсь­ко­го налі­чує близь­ко 60 робіт у російсь­ко­му, біло­русь­ко­му та українсь­ко­му кіно. Спи­сок вище містить лише його про­від­ні ролі у кіно­лен­тах. Але насправ­ді кіно­ге­роїв Ратомсь­ко­го наба­га­то більше. 

Особисте життя

Актор гер­ме­тич­но закри­ле своє осо­би­сте жит­тя від чужих очей. Він всі­ма сила­ми обері­гає доро­гих сер­цю людей від нега­тив­но­го впли­ву попу­ляр­но­сті. За його сло­ва­ми, вираз «Дмит­ро Ратомсь­кий з дру­жи­ною» занад­то цін­ний, щоб обго­во­рю­ва­ти це з усіма. 

Дмит­ро Ратомсь­кий одру­же­ний (це під­твер­джує його ста­тус в Facebook). Але про дру­жи­ну арти­ста нічо­го неві­до­мо: ні імені, ні фото. Чоло­вік каже, що через фінан­со­ве бла­го­по­луч­чя і сим­патії гля­да­чів гото­вий чес­но пра­ц­ю­ва­ти без вто­ми. Про­те він не прий­має збіль­шен­ня влас­ної попу­ляр­но­сті за раху­нок роз­мов про сім’ю. 

Він чудо­во розу­міє, що попу­ляр­ність має дві «сто­ро­ни медалі»: одна має твор­чу силу, а дру­га здат­на руй­ну­ва­ти все що зав­год­но. І як тіль­ки він роз­криє таєм­ни­цю сво­го родин­но­го жит­тя, ЗМІ поч­нуть розри­ва­ти на части­ни як його, так і його близьких.

Акто­ру часто дово­дить­ся гра­ти ролі зако­ха­них чоло­віків. Про­те він не вла­што­вує романів з парт­нер­ка­ми поза зйо­моч­ною пло­щею. Тому немає при­водів для роз­мов — обго­во­рю­ва­ти нічого.

Цікаві факти

 • Нав­чав­ся у школі № 170 міста Мінська.
 • Рів­но доб­ре володіє біло­русь­кою та російсь­кою мовами.
 • Вва­жає себе недо­охо­че­ним дитинча.
 • У жит­ті актор скром­ний і соро­м’яз­ли­вий. Ось як він комен­тує свої дитячі та під­літ­ко­ві фото­гра­фії: «Щось вирос­ло. Дякую всім заці­кав­ле­ним…» А пости з фото­сесій так: «Ляль­ки».
 • Від 7‑и до 11‑и років було мрією ста­ти коню­хом. Так напи­са­но у ньо­го в Facebook.
 • Любить риба­ли­ти.
 • Керує авто­мо­білем, має навич­ки вер­хо­вої їзди.
 • Регу­ляр­но зай­маєть­ся спор­том. Володіє навич­ка­ми схід­них єдиноборств.
 • Гово­рить, що не може зга­да­ти себе абсо­лют­но щас­ли­вим. Але не через ото­чу­ю­чих людей чи обста­ви­ни. Він неза­до­во­ле­ний собою.
 • Любить відві­ду­ва­ти хра­ми та собо­ри. Захо­плюєть­ся монумент
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...