Житиєпис Пак Со Джуна

Житиєпис Пак Со Джуна

Дата народ­жен­ня (день і рік):  16.12.1988

Вік: 34

Міс­це народ­жен­ня: Сеул, Корея

Зріст: 185 см

Вага: 69 Кг

Знак Зодіа­ку: Козеріг

Колір очей: Карі 

Вікі­пе­дія: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пак_Со_Джун

Пак Со Джун (р. 1988) — корейсь­кий актор, відо­мий за яскра­ви­ми роля­ми в дора­мах. У ньо­го налі­чуєть­ся вели­ка база при­хиль­ни­ків, які сте­жать за його твор­чи­ми успі­ха­ми в соціаль­них мере­жах. У колек­ції акто­ра декіль­ка вели­ких наго­род, пре­мій та пере­мог в різ­них номі­на­ціях на кіно­фе­сти­ва­лях. Однією з яскра­вих робіт арти­ста є роль Мін Хека у чор­ній комедії “Пара­зи­ти”.

Дитинство та молодість

Пак наро­ди­вся в вели­кій корейсь­кій родині. Його бать­ки зай­ма­ли­ся вихо­ван­ням трьох синів. Пак був най­стар­шим зі своїх братів. Його мати та бать­ко бага­то пра­ц­ю­ва­ли, тому йому дово­ди­ло­ся догля­да­ти за молод­ши­ми дітьми. 

Житиєпис Пак Со Джуна

При народ­жен­ні актор отри­мав інше ім’я. Бать­ки назва­ли його Пак Ен Гю. Те ім’я, під яким він відо­мий, він взяв як псевдонім. 

У шкіль­ні роки хло­пе­ць захо­плю­вав­ся бейс­бо­лом, в який він грає і по сьо­год­ні. У моло­до­му віці йому про­ро­ку­ва­ли кар’є­ру моделі, і вона част­ко­во здійс­ни­лася, оскіль­ки артист часто брав участь у зйом­ках рекла­ми. Зі стар­ших класів Пак Со Джун захворів кохан­ням до акторсь­кої майстерності. 

Піс­ля отри­ман­ня ате­ста­ту він всту­пив в Сеульсь­кий інсти­тут мистецтв. Три­ва­лий час хло­пе­ць боров­ся зі своєю замкненістю. Він не міг зна­хо­ди­ти спіль­ну мову зі сверст­ни­ка­ми і від­чу­вав себе неком­форт­но в новій ком­панії. Його ком­плек­си зни­ка­ли, як тіль­ки він вихо­див на сцену. 

Житиєпис Пак Со Джуна

У 21 рік Со Джун про­хо­див обо­в’яз­ко­ву служ­бу в армії. Він за влас­ним бажан­ням виру­шив на служ­бу, щоб не роби­ти пере­рв у кар’єрі в майбутньому. 

Кар’єра актора

Твор­ча біо­гра­фія Пак Со Джу­на неве­ли­ка, але філь­ми, в яких він грав, заслу­го­ву­ють ува­ги. На 2023 рік у філь­мо­гра­фії акто­ра налі­чуєть­ся 12 пов­но­мет­раж­них проєктів. 

Пер­шою робо­тою Пака в кіно ста­ла стріч­ка “Одне доб­ре сло­во”. Фільм роз­по­вів про долю двох одру­же­них пар. Мело­дра­ма з участю арти­ста отри­ма­ла пере­важ­но пози­тив­ні від­гу­ки від телеглядачів.

Житиєпис Пак Со Джуна

У 2012 році Пак про­явив себе як тала­но­ви­тий музи­кант. Він запи­сав саунд­трек у корейсь­кій стрічці. 

Тим же 2013 році Пак Со Джун зіграв дру­го­ряд­ну роль в мело­дра­ма­тич­ній комедії “Я закли­каю тебе, золо­то!”. У теле­серіал увій­шло 50 серій. 

На зауваж­ку!
Ще у 2013 році Пак Со Джун отри­мав наго­ро­ду в номі­на­ції “Кра­щий новий актор”. Пере­могу у номі­на­ції йому пода­ру­ва­ла гра у серіалі “Спля­ча відьма”. 

Через 2 роки хло­пе­ць отри­мав свою пер­шу голов­ну роль. Він зіграв у корейсь­кій дора­мі Чона Дэ Юна “Вона була кра­су­нею”. Мила стріч­ка роз­по­ві­ла про хлоп­ця, який ніко­ли не сла­ви­вся кра­сою, але у дорос­ло­му віці з відра­зи утіка змі­ни­вся у чудо­во­го лебе­дя. У про­ти­ва­гу йому ста­вить­ся герої­ня, яка, нав­па­ки, у дитин­стві була милою і при­єм­ною зов­ні, але з часом її кра­са ста­ла згасати.

Житиєпис Пак Со Джуна

У 2015 році Пак Со Джун зняв­ся в стріч­ках “Хроніки зла” та “Вбий мене, вилі­куй мене”. 

У 2016 році актор з Кореї зно­ву вико­нав основ­ну роль. Він став зір­кою пів­ден­но­ко­рейсь­ко­го проєк­ту “Від­діл Хва­ран”. Серіал вихо­див на екра­ни в 2016 – 2017 роках. Істо­рич­на дра­ма роз­по­ві­ла про долю хлоп­ця, який зако­хав­ся в гар­ну дів­чи­ну, що змі­ни­ла його життя. 

У 2017 році моло­дий артист зняв­ся в дра­мі про спортс­менів під назвою “Про­рве­мось”, а через рік взяв участь у зйом­ках кіно­стріч­ки “Що не так з сек­ре­та­рем Кім?”. Саме на цей час прий­шов роз­квіт кар’єри корейсь­ко­го акто­ра. Арти­сту дове­ло­ся зігра­ти дирек­то­ра ком­панії, що відріз­няв­ся склад­ним харак­те­ром. При­бор­ка­ти його самов­пев­неність змог­ла сек­ре­тар­ка Кім Мі Со, зако­ха­на у боса. 

У 2019 році Пак Со Джун став справж­ньою зір­кою. Він зняв­ся у стріч­ці “Пара­зи­ти”, яка отри­ма­ла вели­кий успіх. Про­ект пере­міг у номі­на­ції “Кра­щий фільм” і отри­мав най­ви­щу акторсь­ку наго­ро­ду — “Оскар”.

На зауваж­ку!
У 2020 році Пак зіграв у образі сол­да­та у філь­мі “Поїзд в Пусан 2: Півострів”. 

У 2022 році актор з’яви­вся в детек­тив­но­му три­лері “Теле­ве­ду­ча”. Дора­ма отри­ма­ла висо­кі оцін­ки від гля­да­чів і критиків. 

Особисте життя

До осо­би­сто­го жит­тя Пака його при­хиль­ни­ці при­ді­ля­ють особ­ли­вий інте­рес. Хло­пе­ць до сих пір не був у шлю­бі, що зму­шує його фанатів заду­ма­ти­ся про нетра­ди­цій­ну орієн­та­цію арти­ста. У 2014 році він дав обширне інтерв’ю, в яко­му роз­по­вів про те, які дів­ча­та йому подо­ба­ють­ся. Він від­дає пере­ва­гу струн­ким дів­ча­там, які зда­ють­ся хруп­ки­ми й беззахисними. 

У 2016 році актор познай­о­ми­вся з актри­сою Ґо Аре. Вони разом гра­ли у дора­мі “Хва­ран”, де вико­на­ли образ зако­ха­ної пари. Бага­то при­хиль­ни­ків повіри­ли в їх гру, але їхні сто­сун­ки не пере­ли­ли­ся в серй­оз­ний роман, і Пак так і не став чоло­віком чарів­ної актриси. 

Хло­пе­ць поки не засну­вав сім’ю, і це його не тур­бує. Він направ­ляє всі свої сили на реалі­за­цію у твор­чо­му плані. 

Пак Со Джун зараз

Пак живе в Сеулі і про­до­в­жує зай­ма­ти­ся твор­чістю та роз­ви­ва­ти­ся як актор. На 2023 рік запла­но­ва­на пре­м’є­ра філь­му “Марве­ли” з його участю. 

Цікаві факти

  • Пер­шою робо­тою акто­ра в кіно ста­ла участь у дора­мі “Іде­аль­на гра”. Стріч­ка була при­свя­че­на спор­ту, тому хло­пе­ць сприй­няв цю роль, як іронію долі. 
  • Через пух­лі губи актор в вузь­ких колах отри­мав пріз­вись­ко “Пак Сандэ”.
  • Пак не тіль­ки володіє корейсь­кою мовою, але й віль­но спіл­куєть­ся на іспансь­кій мові. 
  • Улюб­лене блю­до корей­ця — рис, при­го­то­ва­ний за рецеп­том його мами. У 2017 році чоло­вік пожерт­ву­вав понад 2 тисячі кг рису в “Армію спасіння”. 

Цікаве відео за темою:

    Житиєпис Пак Со Джуна

    Житиєпис Пак Со Джуна


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...