Тетяна Монтьян

Тетяна Монтян

Впе­чат­ле­ния (6)

Имя: (Tetiana Montian)

Отче­ство: Ніко­лаїв­на

Хто така: бло­гер, адво­кат, сус­піль­ний діяч

День народ­жен­ня: 29 серп­ня 1972 (51 рік)

Міс­це народ­жен­ня: Керч, Крим

Тез­ки: Тетя­на (зна­чен­ня імені)

Знак Зодіа­ку: Діва (харак­те­ри­сти­ка)

Схід­ний горо­скоп: Кри­са

Біографія Тетяни Монтьян

Тетя­на Монтьян – українсь­ка бло­гер­ка, кри­мі­наль­ний адво­кат, політич­ний аналітик, пуб­лі­цист­ка. Отри­ма­ла відо­мість зав­дя­ки гуч­ним судо­вим про­це­сам, в яких висту­па­ла в яко­сті адво­ка­та, а також різ­ки­ми вис­лов­лю­ван­ня­ми на адре­су керів­ництва України. 

Тетяна Монтьян

Бло­гер­ка та адво­кат Тетя­на Монтьян 

Дитинство

Тетя­на Ніко­лаїв­на Монтьян наро­ди­ла­ся в кримсь­ко­му місті Керч 29 серп­ня 1972 року. Бать­ко, Михай­ло Мико­лай­о­вич, був стар­шим механіком суд­на на фло­ті, а мати, Кате­ри­на Іванів­на, пра­ц­ю­ва­ла вчи­тель­кою фізи­ки та аст­ро­но­мії в школі.

З само­го дитин­ства Тетя­на хоті­ла ста­ти юри­стом. В одно­му з інтерв’ю вона ска­за­ла про свою дитячу мрію: Я нічо­го не оби­ра­ла. Я все-таки не пам’я­таю ті часи, коли я не хоті­ла бути юри­стом. Я хоті­ла, навіть коли не зна­ла, як це називається. 

Тетяна Монтьян

Бать­ки Тетя­ни Монтьян Тоді, коли інші діти чита­ли каз­ки, Таня чита­ла знай­дені нею біля сміт­тєвих кон­тей­нерів Кер­ченсь­ко­го місь­ко­го суду спи­сані кодек­си та виро­ки, які не вклю­чи­ли в спра­ву через помил­ки та вики­ну­ли. Ще одним дже­ре­лом інфор­ма­ції ста­ла зна­ме­ни­та Вели­ка радянсь­ка енцик­ло­пе­дія, що сто­я­ла в домаш­ній біб­ліо­те­ці роди­ни Монтьян. В ній вона ще в ран­ній дитин­стві пере­чи­та­ла всі стат­ті, які сто­су­ва­ли­ся юриспруденції.

Нема­лу роль у фор­му­ван­ні світо­гля­ду дів­чин­ки віді­гра­ла мама, яка на питан­ня донь­ки про те, чому потріб­но слу­хати­ся вихо­ва­те­ля в дошкіль­но­му закла­ді, не вті­ка­ти з дитя­чо­го сад­ка та не сва­ри­ти­ся з інши­ми дітьми, від­по­ві­ла: “Тому, що ти еко­но­міч­но зале­жиш. Коли ти будеш само­стій­на, в тебе буде свій заробіток, своє жит­ло, ти смі­ло можеш плю­ва­ти на всіх і ніко­го не слухатися”. 

Тетяна Монтьян

Тетя­на Монтьян у дитин­стві Тоді було прий­ня­то дру­ку­ва­ти синоп­си­си до худож­ніх філь­мів. Часто туди вхо­ди­ли сце­ни та діа­ло­ги, які не увій­шли в зня­тий фільм. Про­чи­тав­ши в синоп­сисі до філь­му “Чарів­на лам­па Алла­ді­на” сло­ва “від май­ст­ра зали­шить­ся міна­рет, а від візи­ря що?”, Тетя­на поду­ма­ла­ся, за що потріб­ні візи­ри та що від них зали­шить­ся. Це разом із сло­ва­ми мами дало толк до спро­би зро­зу­міти систе­му норм, що ґрун­ту­ють­ся на загаль­но­ко­лек­тив­них цінностях.

До 1984 року Тетя­на нав­ча­ла­ся в зви­чай­ній школі, а коли їй випов­ни­ло­ся 12 років, сім’я переї­ха­ла до Хер­со­ну, де вона ста­ла уче­ни­цею спе­ціалі­зо­ва­ної гім­на­зії №6, в якій гли­бо­ко викла­дав­ся англійсь­ка мова.

Піс­ля закін­чен­ня гім­на­зії дів­чи­на заду­ма­ла­ся про вибір і в 1989 році пода­ла доку­мен­ти в МГУ. У радянсь­кі часи екза­ме­ни в голов­ний вуз краї­ни про­хо­ди­ли за міся­ць рані­ше, ніж в інших нав­чаль­них закла­дах. Роби­лось це для того, щоб неприй­няті хлоп­ці, при­був­ши пода­ва­ти в МГУ з усієї краї­ни, мог­ли повер­ну­ти­ся до своїх міст і всту­пи­ти в інсти­ту­ти та універ­си­те­ти там, не втра­тив­ши року. Тетяні ж вда­ло­ся всту­пи­ти з пер­шої спро­би. Коли настав час виб­ра­ти спе­ціалі­за­цію, вона зупи­ни­лася на кон­сти­ту­цій­но­му праві. 

Тетяна Монтьян

Тетя­на Монтьян у юно­сті На пер­шо­му кур­сі Монтьян захопле­но роз­би­ра­ла ісламсь­ке пра­во як юри­дичне яви­ще, на дру­го­му напи­са­ла кур­со­ву, в осно­ву якої ліг­ла дослід­жін­ня “Зеле­ної кни­ги” Муам­ма­ра Кад­да­фі. А на третьо­му кур­сі нав­чан­ня обра­ла для кур­со­вої тему “Док­три­на боже­ствен­ної ема­на­ції в вер­хов­ній вла­ді в ісла­мі шиїтсь­ко­го тол­ку та тео­кра­тич­на дер­жа­ва Аятол­ли Хомей­ні в Ірані”.

Захи­стив­ши в 1994 році диплом­ну робо­ту “Мусуль­мансь­ке пра­во як одна з світо­вих пра­во­вих систем та його імпле­мен­та­ція в кон­сти­ту­цій­но­му праві сучас­них мусуль­мансь­ких дер­жав”, вона закін­чи­ла МГУ.

Піс­ля про­ход­жен­ня прак­ти­ки в про­ку­ра­турі Пер­во­майсь­ко­го рай­о­ну міста Москва Тетя­на Монтьян повер­ну­ла­ся до Киє­ва і всту­пи­ла в аспіран­ту­ру, про­те про­нав­чив­шись близь­ко року, зро­зу­мі­ла, що її не вла­што­вує міс­це­ва спе­ци­фіка та піш­ла з аспірантури. 

Кар’єрний шлях

Монтьян хоті­ла пра­ц­ю­ва­ти з кри­мі­наль­ни­ми спра­ва­ми та у 1995 році при­єд­на­ла­ся до Київсь­кої місь­кої коле­гії адво­катів, оскіль­ки вва­жа­ла, що жін­ці буде склад­но поєд­ну­ва­ти робо­ту слід­чо­го кри­мі­наль­но­го роз­шу­ку та сімейне життя.

Спе­ціалі­зу­ва­лась Тетя­на, як і мрія­ла, в основ­но­му на кри­мі­наль­них спра­вах. Вона захи­ща­ла дуже різ­них клієн­тів і через свою про­фесію зна­ла про них біль­ше, ніж най­б­лиж­чі роди­чі або друзі. Про­те, за сло­ва­ми самої Монтьян, її клієн­ти завжди були впев­нені, що їхні сек­ре­ти ніко­ли і ніко­му не будуть вияв­лені. Інтерв’ю Тетя­ни Монтьян В одно­му з чис­лен­них інтерв’ю Монтьян вис­ло­ви­ла дум­ку, що, захи­ща­ю­чи серій­но­го вбив­цю, насиль­ни­ка чи гра­біж­ни­ка, адво­кат не стає його співу­час­ни­ком, а люди, які засуд­жу­ють адво­катів, які захи­ща­ють таких клієн­тів, “або хворі на голо­ву, або про­сто запре­дель­но лицемірні”.

У 2001 році Тетя­на Монтьян ста­ла відо­ма як адво­кат, яка захи­ща­ла пра­ва зви­ну­ва­че­них у масо­вих заво­ру­шен­нях учас­ни­ків акції “Украї­на без Куч­ми”, які нале­жа­ли до українсь­кої політич­ної пар­тії “УНА УНСО”.

Взя­ла­ся Тетя­на за цю робо­ту, оскіль­ки їй було над­зви­чай­но ціка­во, як з цим роз­би­ра­ти­меть­ся пра­воохо­рон­на та судо­ва систе­ма Украї­ни того часу: 

Це про­сто отреб’є, при­чо­му кон­чене отреб’є, але, вико­ну­ю­чи свою робо­ту, я, зви­чай­но, їх захи­ща­ла. Тому що це дуже ціка­во – масо­ві заво­ру­шен­ня. Систе­ма не справилась.

Монтьян вирі­ши­ли від­сто­ро­ни­ти від спра­ви, спро­во­ку­вав­ши про­во­ка­цію в залі суду: коли кон­вой під час пере­да­чі запис­ки від засуд­же­них спро­бу­вав забра­ти її від Тетя­ни, вона його уда­ри­ла. Про­ти Монтьян пору­ши­ли спра­ву. На той момент вона була вагіт­на чет­вер­тим дитинкою.

В трав­ні 2002 року їй було пред’яв­ле­но обви­ну­ва­чен­ня в опор про­ти пред­став­ни­ка мілі­ції, а її саму від­сто­ро­ни­ли від спра­ви по захи­сту учас­ни­ків акції. Судо­вий про­цес дотяг­ну­ли до закрит­тя уго­ди та закри­ли спра­ву, про­те три роки вона про­ве­ла поза офі­цій­ною адвокатурою.

У 2004 році Монтьян слі­ду­ва­ла за діяль­ністю вибор­чих комісій т

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...